Os ydych yn breswylydd yn Castell-nedd Port Talbot, mynnwch weld a ydych yn gymwys ar gyfer Pasbort i Hamdden.

Dilynwch y rhestr wirio syml hon i weld a allwch ddechrau arbed arian heddiw! Os ydych chi’n ateb YDW i unrhyw un o’r cwestiynau hyn gallwch gyflwyno cais am PTL.

Budd-dal Tai / L.H.A.
Budd-dal Treth Gyngor (disgownt NID Sengl)
Cymhorthdal Incwm
Lwfans Chwilio am Waith sy’n Seiliedig ar Incwm
Credyd Pensiwn Gwarantedig
Credyd Treth Gwaith a Thriniaeth y GIG am ddim
Credyd Treth Plant a Thriniaeth y GIG am ddim
Mae aelod o gynllun incwm isel y GIG a bod gennych dystysgrif HC2 gyfredol
Mae partner rhywun ar fudd-dal a enwir uchod (a enwyd ar hawliad)
Mae ieuenctid neu gyflogaeth dan hyfforddiant
Mae myfyriwr llawn amser
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Os ydych yn rhiant maeth neu’n geisiwr lloches gallech hefyd fod yn gymwys. Ffoniwch y swyddfa PTL ar 0300 365 5566 i drafod ymhellach.

MENU