Edrychwch drwy’r tabl isod i bennu pa fath o dystiolaeth y bydd ei hangen arnoch.

Pan fyddwch yn ymweld ag un o’r safleoedd cais i brosesu’ch cais PTL, fel gyda’r rhestr wirio ymaelodi, bydd angen i chi ddod â thystiolaeth o’r budd-dal yr ydych chi’n ei hawlio/wedi’ch enwi arno ynghyd â phrawf cyfeiriad diweddar ar wahân megis bil Treth y Cyngor neu gyfleustod diweddar.

Prawf cyfeiriad
Pob Ymgeisydd: Mae angen prawf cyfeiriad ar gyfer pob ymgeisydd e.e. bil diweddar neu fil Treth y Cyngor. Ar gyfer ymgeiswyr sy’n blant, gall prawf cyfeiriad fod yn llythyr dyfarniad neu’n unrhyw gais am fudd-dal arall sy’n rhestru’r plant ac yn dangos y cyfeiriad cartref. Os ydych chi’n cael unrhyw anawsterau, ffoniwch Swyddfa PTL am gyngor – 0300 365 5566.

Math o Fudd-dal Budd-dal Prawf Angenrheidiol
Budd-dal Tai / LHA Llythyr diweddar o’r Adran Budd-dal Tai yn cadarnhau derbyn budd-dal
Budd-dal Treth Gyngor (nid SPD) * Llythyr diweddar o Adran Treth y Cyngor yn cadarnhau derbyn budd-dal
Cymhorthdal Incwm Y llythyr dyfarniad, neu lythyr diweddar yn cadarnhau derbyn budd-dal
Lwfans Ceisio Gwaith
(Seiliedig ar Incwm)
I brofi Lwfans Ceiswyr Swydd (yn seiliedig ar incwm) mae’n rhaid dangos y llythyr datganiad budd-dal tair tudalen i gyd a roddir pan dderbynnir y budd-dal cyntaf.

Neu gall y Swyddfa PTL roi ffurflen gadarnhau PTL i chi i’r Ganolfan Waith ei gadarnhau a’i stampio i chi.

Gwarant Credyd Pensiwn Y llythyr dyfarniad neu lythyr diweddar yn cadarnhau derbyn budd-dal
Credyd Treth Gwaith a Thriniaeth y GIG am ddim (Deintyddol, optegydd yn ogystal â phresgripsiynau) Y Llythyr Dyfarniad a Thystysgrif Rhyddhad Credyd Treth y GIG yn dangos eich bod yn derbyn gofal optegol a deintyddol am ddim
Credyd Treth Plant a Thriniaeth y GIG am ddim (Deintyddol, optegydd yn ogystal â phresgripsiynau) Y Llythyr Dyfarniad a Thystysgrif Rhyddhad Credyd Treth y GIG yn dangos eich bod yn derbyn gofal optegol a deintyddol am ddim.
Cynllun Incwm Isel y GIG Y dystysgrif HC2 ar gyfer gofal optegol a deintyddol y GIG am ddim
Partner rhywun sy’n hawlio budd-dal Prawf eich bod wedi’ch cynnwys yn y cais am fudd-dal e.e. llythyr dyfarniad i’ch partner yn eich enwi chi yn gynwysedig.
Hyfforddiant Ieuenctid / Hyfforddiant Cyflogaeth Llythyr oddi wrth cyflogwr yn cadarnhau eu bod ar Gynllun Hyfforddi Cyflogaeth Hyfforddi Ieuenctid neu.
Myfyrwyr amser llawn (blwyddyn 12 neu hŷn) Llythyr swyddogol / Tystysgrif Myfyrwyr o 6ed dosbarth ysgol, coleg neu Brifysgol ar bapur pennawd yn cadarnhau statws addysg amser llawn.
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Y llythyr dyfarniad, neu lythyr diweddar yn cadarnhau derbyn budd-dal
MENU