fbpx

Beth yw’r Cynllun Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol?

Mae’r Cynllun Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol ( NERS ) yn gynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru (LlC ) sydd wedi bod yn datblygu ers 2006 i safoni cyfleoedd atgyfeirio ymarfer corff ar draws yr holl awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru.

Mae’r Cynllun yn cael ei ariannu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ( CLlLC) , awdurdodau lleol , Llywodraeth Cymru a Byrddau Iechyd Lleol . Mae’n targedu cleientiaid sydd mewn perygl o ddatblygu clefyd cronig rhoi cyfle i atgyfeiriadau i gael mynediad o ansawdd uchel rhaglen ymarfer corff i wella iechyd a oruchwylir a lles.

Wedi’i anelu at y rhai dros 16 oed , nad ydynt yn cael eu defnyddio i fod yn egnïol yn gorfforol yn rheolaidd ac mae ganddynt gyflwr meddygol , mae’r Cynllun wedi ei gynllunio i ddarparu cyfleoedd i ymarfer corff sy’n hwyl, yn rhoi boddhad a gellir eu hymgorffori i mewn i fywyd bob dydd .

 

Beth mae’r Cynllun yn cynnwys?

Mae ystod eang o weithgareddau sy’n seiliedig ar y ddau gampfa a yn y dosbarth i ddewis o’u plith ar gyfer cleifion sydd wedi bod drwy raglenni adsefydlu. Byddwch yn gallu cael mynediad ystod eang o gyfleoedd a bydd y rhain ar gael rhwng 4 a 48 wythnos y rhaglen (yn dibynnu ar cyflwr meddygol )

Gweithgareddau ar draws Cymru yn cynnwys :

 • Sesiynau campfa
 • Dosbarthiadau Ymarfer Corff  Addfwyn
 • Nofio
 • Zumba
 • Ioga
 • Aerobeg
 • Cerdded
 • Pilates
 • Dosbarthiadau COPD
 • Dosbarthiadau Cardiaidd
 • Cryfder a Chydbwysedd
 • Aqua fit

Beth yw’r manteision?

Mae’r manteision o fod yn fwy gweithgar yw:

rheoli pwysau;
gostwng pwysedd gwaed;
lleihau’r risg o glefyd y galon a strôc;
lleihau’r risg o rai canserau;
lleihau straen a phryder;
gwella lles meddyliol a chymdeithasol;
cynyddu ynni;
wella cryfder , symudedd , cydlynu a chydbwysedd ; ac
gwell iechyd a lles.

Sut ydw i’n cael mynediad i’r Cynllun?

Os ydych yn teimlo y byddech yn elwa o’r cynllun , yn 16 oed ac drosodd ac maent yn addas i ymuno , yna mae angen i chi siarad â’ch GP nyrs / ymarfer / iechyd proffesiynol am gael eu cyfeirio . Mae eich meddyg teulu neu nyrs practis a fydd yn llenwi ffurflen atgyfeirio a rhoi copi i chi .

Eich cyfrifoldeb ar y cynllun

Diweddaru eich Proffesiynol Ymarfer Corff am unrhyw newidiadau yn eich statws iechyd neu feddyginiaethau
Cadw at y rhaglen gweithgareddau cynghori gan eich Proffesiynol Ymarfer Corff
Mynychu o leiaf ddwy sesiwn weithgarwch yr wythnos ac yn cwblhau’r rhaglen 16 wythnos
Mae unigolion yn gallu cael ei ail- cyfeirio at y Cynllun Cyfeirio Ymarfer am 2 flynedd i roi cyfle i gymryd rhan bobl eraill

Mae’r Tîm Atgyfeirio Ymarfer yma i’ch helpu i gyflawni eich nodau o fewn gweithgarwch corfforol ac yn gallu cynnig cyngor a chymorth.

Am fwy o wybodaeth , cysylltwch â NERS Prosiect Cydlynwyr:
Lisa Jones / Claire Jones
Library HQ
Reginald Street,
Velindre,
Port Talbot
SA13 1YY

Ffôn: 01639 861144
EBost: l.jones9@npt.gov.uk / c.m.jones1@npt.gov.uk

wnelogo